Kørekort

Hvem udsteder kørekort i Danmark?

Ansøgning om udstedelse af kørekort skal indleveres til et af kommunens borgerservicecentre, der står for den praktiske behandling af sagen. Som der står i kørekortreglerne , skal der anvendes en særlig ansøgningsblanket.

Sammen med ansøgningen skal der indleveres et vellignende fotografi og en lægeerklæring udfærdiget af egen læge samt førstehjælpsbevis. Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas, skal du i stedet medbringe sundhedskort.

Teoriprøven

Teoriprøven består af en serie billeder, og nogle spørgsmål. Du skal så krydse de rigtige svar af på et skema eller på en PC

Når du kommer til prøven kontrolleres din identitet, samt at betingelserne for, at kunne aflægge teoriprøve er opfyldt, herunder at de nødvendige underskrifter på ansøgningen er til stede. Teoriprøven rettes straks efter prøven er slut og du får resultatet med det samme.

Den praktiske prøve

Kørelæreren eller dennes repræsentant kan overvære den praktiske prøve, medmindre du eller den prøvesagkyndige har væsentlige indvendinger herimod.

Varigheden af den praktiske prøve afhænger af den kategori, som prøven aflægges i. Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af din adfærd i trafikken, må ikke være under 25 minutter ved den praktiske prøve til kategori B.  Udover kørselstiden skal afsættes tid til kontrol af din identitet, oplysning om prøvens forløb, kontrol af køretøjets udstyr, evaluering af prøveforløbet mv., eventuel udfyldelse af stamkort og udstedelse af midlertidigt kørekort. Prøven kan om nødvendigt forlænges og kan afbrydes, hvis din kørefærdighed er meget ringe.

Ved prøvens begyndelse kontrolleres din identitet, samt at du opfylder betingelserne for at kunne aflægge praktisk prøve, herunder at de nødvendige underskrifter på ansøgningen er til stede. Forinden kørslen påbegyndes, skal du så vidt muligt demonstrere færdigheder i at kontrollere udvalgte dele af det konkrete køretøjs lovpligtige udstyr (kontrolprøven).

Den prøvesagkyndige skal under kørslen give de nødvendige anvisninger om rute, manøvrer o.s.v. Den prøvesagkyndige skal under kørslen gribe ind ved brug af køretøjets betjeningsudstyr, hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden eller for at undgå påkørsel.

De manøvrer, som er indøvet på lukket øvelsesplads og køreteknisk anlæg, skal ikke ved prøven udføres separat, men indgår i forbindelse med den normale betjening af køretøjet under kørslen. Dog skal baglæns kørsel, herunder baglæns kørsel omkring hjørner, 3-punkts vending, parallel parkering, indgå stikprøvevis, men kan kun kræves udført med nogen præcision.

Ved den praktiske prøve skal den prøvesagkyndige først og fremmest vurdere, om dine præstationer er præget af grundig indlæring i overensstemmelse med undervisningsplanen.

Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens afslutning.